Blog

Meditační téma září - říjen 2018

12.09.2018 14:03

Pro období od 9.9.2018 20:02  do 9.10.2018 05:45

 

Zamýšlím se nad svými skutky, prací, službou pro bližní?

 

Rozlišuji, co je a co není opravdu správné činit (snažím se nalaďovat více na vnitřní Podstatu a duchovní Moudrost) a konám tak, abych byl(a) v souladu se svou vnitřní duchovní Přirozeností a Pravdou?

 

Přemýšlím také o své pracovní pozici v zaměstnání  a o tom, jak bych mohl(a) být lépe  prospěšný(á) a užitečnější společnosti tak, abych do ní opravdu vnášel(a)  kus ze svého pravého (pozitivního) niterného Já?

 

Nezapomínám při svých pracovních aktivitách,  plnění úkolů a „požadavků světa“ také na „požadavky“ svého vnitřního Zdroje, duchovního Já, které zde má také své Poslání, Život, který je třeba naplnit?

 

Nezanedbávám tak Život vlastního duchovního Já?  Uvědomuji si, že přítomnost  a rozvoj, konkrétní projev niterného a zcela jedinečného duchovního aspektu - Paprsku,  který mi byl BOHEM dán, je to nejdůležitější, čím bych se měl(a) zabývat?

sestavila HMK

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK

Meditační téma srpen - září 2018

11.08.2018 12:22

Pro období od 11.8.2018 od 11:57 do 9.9.2018 20:00

Uvědomuji si, že je ve mně přítomna Láska – schopnost Milovat?

 

Pracuji na tom, abych zviditelňoval(a) Lásku - své srdce?

 

Uvědomuji si vůbec, co je to opravdová Láska?

 

Uvědomuji si, že bez poznání NEJVYŠŠÍHO ZDROJE Lásky – BOHA – nemohu opravdově Milovat?

 

Uvědomuji si rozdíly mezi lidskou (osobní) a Božskou (neosobní) Láskou?

 

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK

 

Jedno téma pod čarou:

Dovedu milovat opravdu "Bezpodmínečně"?

 

Meditační téma na červenec - srpen 2018

12.07.2018 08:01

Pro období od 13.7.2018 04:48  do 11.8.2018 11:56

Jsem ve spojení s nejniternější hloubkou svého nitra a prociťuji jeho Živou Přítomnost a uvědomuji si tak své vlastní Já jsem Já (živoucí Jiskru, která mi byla nadělena BOHEM)?

 

 Vnímám své nitro (a vědomí Já Jsem Já) opravdu vždy a všude?

 

 

 Uvědomuji si rozdíly mezi egem a pravým Já Jsem Já (niternou duchovní Individualitou – vlastním Paprskem)?

 

 

 Uvědomuji si obzvláště v této době potřebu nebát se a odvážně vyjádřit Toho/Tu, Kdo ve svém nitru doopravdy Jsem?

 

 

 Jsem si vědom(a), že v dnešní době musím opravdu neustále překonávat negativní tlaky zvenčí a tlaky ega vědomou prací na sobě tak, že si budu neustále uvědomovat vnitřní duchovní Podstatu a Individualitu, své spojení s BOHEM, jedině díky němuž mohu projevit jedinečný aspekt opravdového Života na této Zemi?

 

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK

 

Meditační téma na červen - červenec 2018

13.06.2018 17:57

Pro období od 13.6.2018 21:43 do 13.7.2018 04:46

Přemýšlím správně nad svým životem? Snažím se děje, vztahy s lidmi a věci pochopit pravdivým způsobem, to znamená: nahlížím na vše s pomocí své niterné Intuice, ve vnitřním zklidnění a spojení s nejvyšším Zdrojem uvnitř sebe sama?
 
Dělám si pořádek ve své mysli (tříbím správně veškeré informace, které ke mně přicházejí)? Nezahlcuji svoji mysl nepodstatnými informacemi?
 
Uvědomuji si tak, že pro mne opravdu není nutné "všechno vědět" (a také sdílet), co se kde napíše či řekne (povrchní informace), ale i když žijeme v době zvýšených možností komunikace a šíření (skrze technické vymoženosti, internet), je nejdůležitější se zabývat hlavně tím, co mi opravdu poslouží ke zlepšení duševní a duchovní roviny mého vlastního bytí?
 
Vyzařuji pak ze sebe (energeticky i slovně) jen výsledky mého pročištěného myšlení a skrze duši (mající vztah se Zdrojem) také Hlas vlastního niterného Ducha?
Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra...
HMK
jedno téma pod čarou:
Umím vynechat(vytěsnit) svou mysl , neanalyzovat a jen pozorovat své myšlenky?
JAB
 
 
 

Meditační téma na květen - červen 2018

14.05.2018 11:57

Pro období od 15.5.2018  13:47  do 13.6.2018  21:42

Uvědomuji si, že co se týká duch. cesty či filozofie a mého vyššího smyslu života, je neustále pro mne připraveno nějaké nové pochopení  a vnímání LÁSKY + MOUDROSTI  – BOHA?

 

Jsem otevřený(á) novému Aspektu BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI, který kromě toho, že chce být nově pochopen a přijat, chce být také skrze mne nově vyjádřen?

 

Přemýšlím, jak bych mohl(a) dát více do souladu svoji životní filozofii (či duch. cestu, nauku) s praktickými činy tak, abych projevil(a) své Srdce novým, konkrétnějším způsobem?

 

Přemýšlím nad tím, zda se neprojevuje nějaký dogmatismus (či „zajeté koleje“) na mé cestě životem a jsem si vědom(a), že je třeba se posunout dále, přijmout nové Aspekty duchovní PRAVDY a projevit je skrze své otevřené duchovní Srdce? 

 

sestavila HMK

 

Meditační téma na duben - květen 2018

15.04.2018 15:55
Pro období od 16.4.2018  03:57  do 15.5.2018  13:46
 

Uvědomuji si, že největší hodnota, kterou mám, je mé vlastní niterné vyšší Já (jakožto nadělený jedinečný Paprsek od Boha)? Uvědomuji si, že právě skrze toto oživené vyšší Já mohu konat skutky Dobra a tak být BOŽÍM Nástrojem na této Zemi?

Pracuji na tom, abych viditelně projevoval vnitřní kvalitu svého přirozeného a opravdového Já - duchovní Individualitu nějakým konkrétním způsobem (skutkem)? Uvědomuji si, jak je důležité v této době být BOHU nápomocen při rozšiřování Lásky, Moudrosti a Vůle?

Uvědomuji si, že v konečném důsledku je mým NEJVYŠŠÍM "ZAMĚSTNAVATELEM" samotný STVOŘITEL a tedy spolupráce s NÍM by měla být pro mne na 1. místě? Pracuji tak na "hledání Království Božího v sobě samém (a důvěřuji, že vše ostatní mi bude přidáno")?

Uvědomuji si tak, že práce na sobě samém (abych neustále oživoval(a) vlastní Boží Jiskru) by měla být tou nejhlavnější činností v mého životě?

 
sestavila HMK
 

Meditační téma na březen - duben 2018

16.03.2018 23:08

Pro období od 17.3.2018 od 14:11 do 16.4.2018 03:56

Hlavní myšlenkou  této meditace je očista.  

 

Pracuji na očistě sebe sama?

 

Mám se rád(a)?

 

Uvědomuji si, že abych mohl(a) správně „fungovat“, musím být nejdříve „já sám(sama) v pohodě a síle?   

sestavila HMK

Jedno téma pod čarou.....

Jsem sám(a) sebou ?! nebo stále hraji role vyžadované okolím?!!!

Meditační téma na únor - březen 2018

15.02.2018 15:35

Pro období od 15.2.2018 od 22:05 do 17.3.2018 do 14:10 

Uvědomuji si, že musím některé své vnitřní postoje změnit, abych se posunul(a) ve svém vývoji na vyšší rovinu?

Pracuji s myslí (nutím mysl přemýšlet novým, lepším způsobem) tak, abych  naslouchal(a)  a silněji prociťoval(a) hluboko ve svém středu vnitřní Moudrost (Hlas Ducha)?

Uvědomuji si tím vlastní jedinečnost a originalitu Ducha a s tím související specifické  Poslání (vycházející z vnitřního Nadání - jedinečného Daru-Paprsku Boha), které je zcela odlišné od  poslání jiných lidí? Nebojím se být Tím (Tou), kterým, (kterou)  jsem skutečně hluboko ve svém nitru?  

Sestavila HMK

Meditační téma na leden - únor 2018

16.01.2018 18:51

Pro období 17.1.2018 od 03:17 do 15.2.2018 do 22:04

Uvědomuji si, jak je důležité pracovat na tom, abych ve svém (i profesním) životě aktivoval(a) a zažíval(a) pozitivní emoce? Snažím se tomu také přizpůsobit svůj životní styl, zaměstnání, práci tak, že vnímám, že štěstí, dobrá nálada a opravdová radost nesouvisí s penězi ani s budováním kariéry, ale s tím, zda vytvářím bohatý a tvořivý  život ze svého Srdce a také s tím, jakou dělám užitečnou činnost, vedenou svým Srdcem?

Vnímám, že i když jsem  „nucen(a)“ vykonávat určitá zaměstnání (z důvodu „přežití“ na této Zemi) a musím se finančně postarat o živobytí, přesto mám mít neustále na paměti, že pokud má práce či jakákoli tvořivost bude vycházet především z mého nitra – Srdce, bude můj život daleko radostnější, než když se budu zabývat pouze takovými aktivitami, za které dostanu peníze?

Snažím se také – kromě zodpovědné práce (v zaměstnání) pro svět – pracovat na tom, abych i do těchto nutných (často omezujících) pracovních podmínek vnesl(a) něco pozitivního ze svého Srdce?

 Uvědomuji si tak, že opravdová „kariéra“ mého života má spočívat v tom, abych dal(a) najevo pozitivní Energii z hloubky svého nitra? 

Sestavila H.M.K.

Meditační téma na prosinec 2017 - leden 2018

17.12.2017 21:52

Pro období 18.12.2017 od 07:30  do 17.01.2018 do 03:16

Uvědomuji si nutnost neustálého znovuzrozování ve svém opravdovém Já tak, abych byl(a) v souladu s  nejvyšší duchovní naukou, kterou mám od BOHA?

     Uvědomuji si důležitost svého vztahu s BOHEM a toho, jakým způsobem projevuji svým životem JEHO individuální Aspekt?

Jsem si vědom(a) toho, že jsem odpovědný(a) a zodpovědný(á) za všechny své myšlenky, pocity a činy a že jednou z nich budu skládat své účty?  Jsem si také vědom(a) toho, že pokud již nějakou dobu studuji a snažím se žít dle nějaké duchovní nauky (a tedy mám informace o tom, jak správně žít),  budu zcela jinak posuzován než ostatní lidé, kteří tyto informace nemají?

     Snažím se projevovat  a Žít vlastní individuální duchovní Paprsek (vědomé Já)  také tak, abych se stal(a) inspirátorem pro ostatní lidi? 

Sestavila HMK

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>