Blog

Meditační téma prosinec - leden 2020

25.12.2019 21:55

Pro období od 26.12.2019 06:12 do 24.01.2020 22:40

Spolupracuje má duše (mysl)  se svým (Božským) Duchem na vědomé úrovni?
Zviditelňuji a projevuji také nějakým konkrétním způsobem svoji vlastní jedinečnost a Individualitu tak, abych vnesl do tohoto světa aspekt duchovního Slunce, které ve mně sálá?
Snažím se tímto vlastním Paprskem působit také v kooperaci s ostatními lidmi?

Uvědomuji si, že přestože jsem Individualita,  jsme všichni propojeni a tvoříme nějaký celek, do kterého mohu přispívat a působit tak na skupinu dalších bytostí? 

Uvědomuji si, že je třeba šířit vlastní Světlo, které jsem v sobě probudil(a) a oživil(a) způsobem a "předáváním" dále...  také s pomocí ostatních bytostí?  
 
Sestavila H.M.K.

Meditační téma na prosinec 2019

25.11.2019 21:59

Pro období od 26.11.2019 16:05 do 26.12.2019 06:11

Usiluji o POZNÁNÍ NEJVYŠŠÍ PRAVDY?

Pracuji intenzivně na budování vlastní duchovní základny, která stojí jedině na základech, vycházejících z vnitřní BOŽÍ PODSTATY ve mně?

Uvědomuji si, že nejvyšší možná „kariéra“ na tomto světě je (zcela jedinečný a neopakovatelný) můj individuální život dle BOŽÍHO VEDENÍ,  a tedy vytvoření souladu s BOHEM (NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ LÁSKOU, MOUDROSTÍ A VŮLÍ), s čímž souvisí poznání, KDO JE BŮH a také poznání JEHO PŘÍTOMNOSTI ve mně?

Sestavila H.M.K.

Meditační téma na listopad 2019

27.10.2019 21:12

Pro období od 28.10.2019 04:38 do 26.11.2019 16:04

Prožívám ve svém životě pozitivní emoce? Cítím se dobře? Pokud ne, přemýšlím nad tím, proč tomu tak je? Chápu, že zdroj pozitivních emocí je Oheň (Duch) v mém nitru?

 

Jsem v souladu (spojení) se svým nitrem (Duchovní Individualitou) ? Žiji dle Ní?

 

Jsem sám(sama) sebou a jdu radostně svojí jedinečnou cestou? Dávám průchod zářivé Bytosti, která dlí v mém nitru, aby se projevila také skrze emoce?

 sestavila H.M.K.

Meditační téma na říjen 2019

27.09.2019 22:56

Pro období od 28.9.2019 20:26 do 28.10.2019 04:37

Uvědomuji si, jak je důležité nyní pracovat na  harmonizaci svých vztahů s okolím?

 

Vnímám, že je nyní třeba snažit se napravit veškeré nesrovnanosti, týkající se vztahů,  a taktéž je třeba zabývat se tématy s tím souvisejícími: odpuštění, rozpuštění (starých křivd apod.)? Projevuji aspekty milosrdenství, pochopení, empatie, vstřícnosti?

 

Vnímám, že je však nutné nejdříve si vše vyčistit a vyharmonizovat v sobě samém a z pozice Klidu, Míru, nadhledu a Lásky (spojení s vlastním, duchovním Já) přistupovat pak i k ostatním?

 

Vnímám, že harmonizace není o tom, abych druhým „na vše kýval(a)“ a s nimi se vším souhlasil(a), ale o tom, abych zůstával(a) sám(a) v Sobě, ve svém Středu a jen z této pozice chápal(a), vyslechnul(a), soucítil(a), přijal(a) druhé takové, jací jsou, bez posuzování či odsuzování, bez potřeby (z ega) radit či poučovat, což často svádí k myšlence: „vím vše lépe než ty“), ale abych se také já obohatil(a) něčím, co mi bývá často řečeno „mezi řádky“ skrze druhé jako poselství pro mne?

 

Projevuji aspekt pravé Pokory, Odevzdání se BOHU a trpělivě a soucitně působím i ve svém okolí?

        

                                        Sestavila H.M.K.

Meditační téma na záři 2019

30.08.2019 16:14

Pro období od 30.8.2019 12:37 do 28.9.2019 20:25

Uvědomuji si, že je třeba nyní více zapracovat na ujasnění si záležitostí práce a služby společnosti a na tom, zda jsem v souladu s vedením svého nitra, abych věděl(a), co (a jakým způsobem) mám opravdu pro tuto společnost a svět konat?

 
Snažím se (i přes mnohdy náročné podmínky v práci a v životě) zviditelnit Sílu Ducha a projevit pozitivní emoce? Anebo se často (jako to rádi dělají ostatní) nechávám zatáhnout do různých nízkých spletitých tahanic, problémů, sporů a kritik a přizvukuji?
 
Přestože vnímám negace tohoto světa a různé tlaky a problémy, zachovávám si vnitřní nadhled a snažím se nic a nikoho neposuzovat, nesoudit?
Snažím se pohlížet spíše za scénu (a jít k jádru věci, řešit podstatu problému) a ne jen sledovat scénu?
 
Uvědomuji si, že v každém zaměstnání či činnosti mohu (mám) projevit vnitřní duchovní aspekt?  

 

sestavila H.M.K.

Meditační téma na srpen 2019

31.07.2019 22:01

Pro období od 1.8.2019 05:11 do 30.8.2019 12:36

Zaměřuji se nyní  na své duchovní Srdce? Jsem ve svém Středu?

 

Prožívám blažený, radostný stav Lásky svého Srdce? Jsem nyní opravdu Milující?

 

Cítím Živost vlastního Ducha – své Jáství – aspekt individuálního BOŽÍHO Paprsku?

 

Cítím v tomto Spojení ve své hrudi Teplo a uvědomuji si toto krásné Vyzařování?  

 

Uvědomuji si, že  v tomto povzneseném Stavu mohu vytvořit a vykonat mnoho Dobrého a také, že vše, co v tomto Stavu učiním či vytvořím,  bude požehnáno a  na všem, co učiním, či vytvořím, bude patrný otisk Ducha a Jeho Energie?  

 

sestavila H.M.K.

Meditační téma na červenec 2019

01.07.2019 15:26

Pro období od 2.7.2019 21:16 do 1.8.2019 05:10

Jsem v souladu Ducha se svou osobností a vnitřním založením, přirozeností a vybavením (dary a talenty), které mi bylo dány do vínku? Medituji nad tím?

 

Jsem opravdu sám(sama) sebou?

 

Žiji svůj vlastní život tak, abych cítil(a) opravdové vnitřní naplnění, pozitivní emoce, štěstí a radost?  Konám takové skutky a činnosti, které jsou v souladu s vnitřním založením mé bytosti?

 

Pokud zažívám něco nepříjemného, sebezpytuji a ptám se ve svém nitru, co je příčinou těchto negativních emočních stavů?   

 

Uvědomuji si, že největším přínosem celé společnosti a všem jsem právě tehdy, když jsem aktivní ze svého niterného Já Jsem (Individualitu) v souladu s jedinečnými projevy své osobnosti?

Sestavila H.M.K.

 

Meditační téma na červen 2019

09.06.2019 21:26

Pro období od 3.6.2019 12:01 do 2.7.2019 21:15

Pracuji na zlepšení své vnitřní komunikace (mysl-duše - Duch) a následně i vnější komunikace  s ostatními lidmi?

 

Snažím se sdílet ve své komunikaci s ostatními pouze ty myšlenky, které vycházejí z hloubi mého nitra – pravého Já?

 

Uvědomuji si nutnost zodpovědně komunikovat (dobře zvážit opravdu každé slovo, které navenek projevím)?  

 

Uvědomuji si, že i když ostatní lidé mají své vlastní  myšlení a chápání, které nemusí být v souladu s mým, mohu si právě skrze tyto myšlenkové rozdíly ještě více uvědomit,  kdo  jsem já a jakou cestou jdu a tak se ještě více upevnit sám(a) v sobě, ve svém Já a nebát se vyjádřit také své niterné názory, i když nemusí být druhými přijatý?     

 

Snažím se při debatách s lidmi vnímat především vlastní vnitřní Hlas a také jen z této Pozice (Ducha) naslouchat lidem?

 

Jsem věrný(á) Aspektu Božského Hlasu ve mně, anebo jen hltám a nechávám se ovlivnit vším, co přichází zvenčí ke mně (od lidí, či z tisku, veřejnosti, TV apod.)?

 

SESTAVILA H.M.K.

 

 

Meditační téma na květen 2019

04.05.2019 23:03

Pro období od 5.5.2019 00:45 do 3.6.2019 12:00

Uvědomuji si, že jedinou pevnost, klid, oporu, spočinutí a mír naleznu v hloubi svého nitra, kde dlí ZDROJ, NEJVYŠŠÍ OPORA A LÁSKA - BŮH, který skrze SVŮJ jedinečný Aspekt, který mi dal do vínku (a který se nachází v mém nitru), je se mnou neustále zajedno?
 
Snažím se pracovat na tom, abych byl/a v neustálém vědomém vztahu a spojení s tímto Aspektem a ZDROJEM ŽIVOTA?
 
Uvědomuji si, že jedině toto "spočinutí" (či co nejčastější, nejlépe neustálé zastavení se) a meditace v hloubi mého nitra (a vnitřní Spojení) mi dává sílu a inspiruje mne k těm správným skutkům, aktivitám, tvořivosti a veškerým činnostem v mém životě?
 
Jsem ve svém Srdci? Jsem sjednocen/a se svým Srdcem? Jsem tvořivý/á ze svého Srdce? Miluji ze svého Srdce? Vyzařuji/dávám ze svého Srdce?
 
Sestavila H.M.K.

Meditační téma na duben 2019

04.04.2019 07:31

Pro období od 5.4.2019 10:51 do 5.5.2019 OO:44 SELČ

Žiji v souladu se svým niterným Já Jsem?

Učím se vnímat a vím, kdo vlastně Já Jsem?

Poznávám a Žiji své pravé Já Jsem?

Uznávám, že žiji ve společnosti ostatních bytostí, které mají právo na vlastní život a tedy: učím se spolužít s druhými v rámci tolerance, ale současně se nebojím vyjádřit sebe sama?

sestavila H.M.K.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>