Blog

Meditační téma na květen 2019

04.05.2019 23:03

Pro období od 5.5.2019 00:45 do 3.6.2019 12:00

Uvědomuji si, že jedinou pevnost, klid, oporu, spočinutí a mír naleznu v hloubi svého nitra, kde dlí ZDROJ, NEJVYŠŠÍ OPORA A LÁSKA - BŮH, který skrze SVŮJ jedinečný Aspekt, který mi dal do vínku (a který se nachází v mém nitru), je se mnou neustále zajedno?
 
Snažím se pracovat na tom, abych byl/a v neustálém vědomém vztahu a spojení s tímto Aspektem a ZDROJEM ŽIVOTA?
 
Uvědomuji si, že jedině toto "spočinutí" (či co nejčastější, nejlépe neustálé zastavení se) a meditace v hloubi mého nitra (a vnitřní Spojení) mi dává sílu a inspiruje mne k těm správným skutkům, aktivitám, tvořivosti a veškerým činnostem v mém životě?
 
Jsem ve svém Srdci? Jsem sjednocen/a se svým Srdcem? Jsem tvořivý/á ze svého Srdce? Miluji ze svého Srdce? Vyzařuji/dávám ze svého Srdce?
 
Sestavila H.M.K.

Meditační téma na duben 2019

04.04.2019 07:31

Pro období od 5.4.2019 10:51 do 5.5.2019 OO:44 SELČ

Žiji v souladu se svým niterným Já Jsem?

Učím se vnímat a vím, kdo vlastně Já Jsem?

Poznávám a Žiji své pravé Já Jsem?

Uznávám, že žiji ve společnosti ostatních bytostí, které mají právo na vlastní život a tedy: učím se spolužít s druhými v rámci tolerance, ale současně se nebojím vyjádřit sebe sama?

sestavila H.M.K.

Meditační téma na březen 2019

06.03.2019 04:52

Pro období od 6.3.2019 17:05 do 5.4.2019 10:49

Snažím se ve svých vztazích a v kontaktu s ostatními lidmi jednat opravdu jen dle vnitřního cítění a Vedení (vnímání niterné Moudrosti)? Následuji Hlas duchovní Moudrosti, který mě vybízí, abych jednal(a) tím či oním způsobem?  Anebo se nechávám  druhými „zotročovat“ a plním jen jejich vůli, představy a očekávání?

 

Rozlišuji také, dle vnitřního intuitivního cítění, které vztahy jsou pro mne opravdu důležité a které nikoliv?  

 

Snažím se také ve vztazích  s ostatními sdílet a dát najevo vlastní aspekt Moudrosti, který mám ve svém nitru?

 

Snažím se dělat si pořádek jak ve svých vztazích, tak také ve svém nitru a vnímání?

Naslouchám opravdové vnitřní Moudrosti svého nitra? Prožívám díky tomu pozitivní a radostné emoce?

sestavila H.M.K.

 

 

 

Meditační téma na únor 2019

04.02.2019 20:46

Pro období od 4.2.2019 22:05 do 6.3.2019 17:02

Naslouchám a spolupracuji se svým Srdcem?

 

Uvědomuji si, že mám právo na změnu a tedy se mohu vždy svobodně rozhodnout a jednat dle vedení svého Srdce?

 

Uvědomuji si, že jedině má vnitřní Základna (a spolupráce mysli se Srdcem) je To, na čem mohu opravdu stavět, budovat  a rozvíjet svůj další život? Uvědomuji si, že tento život je zcela jedinečný a tudíž nemusí být v souladu s představami ostatních lidí?

 

Uvědomuji si, že právě v odlišnosti od ostatních, vnímání  a žití své jedinečné Individuality je moje opravdová síla?

 
sestavila H.M.K.

Meditační téma leden 2019 - únor 2019

05.01.2019 13:16

Pro období od 6.1.2019 02:29  do 4.2.2019 22:02

Snažím se opravdu dávat najevo své nejniternější pocity a myšlenky, které vycházejí z živého jádra mé bytosti a tak vnést do tohoto světa pouze své pozitivní obsahy?

 

Uvědomuji si, že před tím, než zviditelním (pozitivní) obsahy svého nejhlubšího nitra, je třeba si vyčistit své emoce a mysl od vnějšího neřádu (negativních myšlenek a jiných nánosů zvenčí) správným porozuměním věcí a jevů a správnou meditací, která vede ke spojení a procítění vnitřního Zdroje?

 

Uvědomuji si, že žiji jedině skrze Zdroj Života v mém nitru, který Jediný mne správně Vede, Zahřívá a Inspiruje neustále v mém  životě; který, ač vnímá tlaky vnějšího světa a jeho nástrahy, přesto Je zde a čeká na mé uvědomění a procítění?

Anebo jsem jen otevřen vnějšímu světu a jeho diktátům ze všech stran, lidem okolo a zabývám se hlavně přemýšlením nad vnějšími věcmi, lidmi a šířím o nich zkreslené  a nepravdivé informace? 

 

Uvědomuji si, že každá projevená věc v mém okolí  a světě (ať už je to hmota či událost) má hluboký vnitřní význam, který je mi (ve většině případů) skryt a tudíž nemohu posuzovat nic a nikoho?

 

Uvědomuji si, že v dnešním světě, kdy má také slovo velkou sílu, je třeba se snažit více projevit vnitřní Energii – Sílu, která se ukrývá v mém nitru a tu pak vložit také do slov, pokud je třeba?  

 

Pro všechny hledající sestavila H.M.K. 

 

Meditační téma prosinec 2018 - leden 2019

05.12.2018 21:48

Pro období od 7.12.2018  08:20 do 06.01.2019 02:27

 Jsem opravdu napojen(a) na hlubokou Moudrost v mém nitru, která udává správný směr mého života? Snažím se  nalaďovat, vyciťovat a emočně prožívat tuto Moudrost?

Komunikuji s duchovní Moudrostí v sobě samém? Snažím se porozumět tomu, co mi sděluje? Vnímám, že tento vnitřní rozhovor je zcela intimní a jedinečný prožitek, skrze který si mohu uvědomit, že mám možnost projevit zcela individuální duchovní Aspekt Života, který chce být skrze mne vyjádřen?

Nezanedbávám tento vnitřní Hlas v mém nitru ustavičným zaměřováním své mysli na vnější věci a děje?

 

Sestavila HMK

 

 

  

Meditační téma listopad - prosinec 2018

07.11.2018 08:57

pro období od 7.11.2018 17:02  do 7.12.2018 08:19

Uvědomuji si, že to, jaké prožívám emoce, má vliv na ostatní bytosti okolo mne?

Vnímám tak, že pokud cítím nějakou negativní emoci, vytvářím kolem sebe taktéž negativní atmosféru, kterou druzí vnímají?

 

Uvědomuji si, že je třeba se zabývat svými emocemi a snažit se negativním emocím (pokud je v sobě objevím či je prociťuji) předcházet správným pozitivním myšlením?

 

Pracuji na tom, abych byl(a) v neustálém niterném spojení  a prožíval(a) (prociťoval(a)) naplno Lásku-Srdce?

 

Snažím se s ostatními sdílet své Srdce (Lásku) a také svoji tvořivost, vycházející ze Srdce?

 

Uvědomuji si, že skrze meditaci+vnitřní práci na sobě, vše, co souvisí s uvědoměním a vyzařováním Ducha je radostná činnost, které je  plná pozitivních Emocí?

Sestavila HMK

  

Meditační téma říjen - listopad 2018

08.10.2018 20:54

Pro období od 9.10.2018 05:48 do 7.11.2018 17:00

 

Uvědomuji si, že jsem součástí „společenství“ určitých bytostí, se kterými jsem „propojen(a)“ proto, abych se vyvíjel(a) a také, abych poznal(a) lépe sám sebe?

 

Uvědomuji si, že skrze vnímání jinakosti druhých  mám možnost si uvědomit a lépe projevit vlastní jedinečnou kvalitu a individualitu?  Chápu, že k rozvoji vlastní jedinečnosti často slouží také vztahy s ostatními?

 

Snažím se ve vztazích s lidmi o správné Sebe-prosazení a sdílím s nimi pozitivní kvalitu vnitřního Já? Dávám také prostor Sebe-vyjádření ostatním a snažím se od nich také o-Boha-tit?

 

Sestavila HMK

Meditační téma září - říjen 2018

12.09.2018 14:03

Pro období od 9.9.2018 20:02  do 9.10.2018 05:45

 

Zamýšlím se nad svými skutky, prací, službou pro bližní?

 

Rozlišuji, co je a co není opravdu správné činit (snažím se nalaďovat více na vnitřní Podstatu a duchovní Moudrost) a konám tak, abych byl(a) v souladu se svou vnitřní duchovní Přirozeností a Pravdou?

 

Přemýšlím také o své pracovní pozici v zaměstnání  a o tom, jak bych mohl(a) být lépe  prospěšný(á) a užitečnější společnosti tak, abych do ní opravdu vnášel(a)  kus ze svého pravého (pozitivního) niterného Já?

 

Nezapomínám při svých pracovních aktivitách,  plnění úkolů a „požadavků světa“ také na „požadavky“ svého vnitřního Zdroje, duchovního Já, které zde má také své Poslání, Život, který je třeba naplnit?

 

Nezanedbávám tak Život vlastního duchovního Já?  Uvědomuji si, že přítomnost  a rozvoj, konkrétní projev niterného a zcela jedinečného duchovního aspektu - Paprsku,  který mi byl BOHEM dán, je to nejdůležitější, čím bych se měl(a) zabývat?

sestavila HMK

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK

Meditační téma srpen - září 2018

11.08.2018 12:22

Pro období od 11.8.2018 od 11:57 do 9.9.2018 20:00

Uvědomuji si, že je ve mně přítomna Láska – schopnost Milovat?

 

Pracuji na tom, abych zviditelňoval(a) Lásku - své srdce?

 

Uvědomuji si vůbec, co je to opravdová Láska?

 

Uvědomuji si, že bez poznání NEJVYŠŠÍHO ZDROJE Lásky – BOHA – nemohu opravdově Milovat?

 

Uvědomuji si rozdíly mezi lidskou (osobní) a Božskou (neosobní) Láskou?

 

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK

 

Jedno téma pod čarou:

Dovedu milovat opravdu "Bezpodmínečně"?

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>