Blog

Meditační téma červen 2017

25.05.2017 15:24
Pro období od 25.5.2017 od 21:44hod do 24.6.2017 04:29hod
 
Uvědomuji si důležitost svého vlastního myšlení?
 
Uvědomuji si, že na můj zdravotní stav má vliv moje myšlení, díky kterému vznikají buď pozitivní anebo negativní emoce, které silně působí také na fyzické tělo a tedy mohou zapříčinit buď jeho uzdravování či naopak - mohou způsobit i nemoc? Uvědomuji si, že dlouhodobě prožívané a prociťované negativní emoce (strach, zlost, deprese či různé obavy a starosti) mohou být původcem těch nejvážnějším chorob? Uvědomuji si, že dlouhodobým pozitivním myšlením a následně prožívanými pozitivními emocemi si mohu harmonizovat zdrav. stav mého fyzického těla a také se vyléčit z mnoha chorob?
 
Vnímám, že svým myšlením tak mohu vytvářet a korigovat stav svých niterných emočních prožitků, které rozhodují také o tom, jakou individualitou se stanu (zda budu silná a Sebe-vědomá pozitivní Individualita ve svém Duchu, či zda budu ovládána svým egem či nižší osobností, nebo (díky svému špatnému myšlení) budu ovládán(a) pocity nedostatečnosti, slabosti a pod.?
 
Uvědomuji si tak, že to, co niterně prociťuji a s čím se ztotožňuji, vytváří moji individualitu?
 
Snažím se tedy o to, abych pracoval(a) na zpozitivnění svého myšlení (zde je třeba započít), a trénoval(a) také nadhled a vnitřní Sílu (Ducha) a trénoval(a) ztotožnění se s Ním (svou niternou duchovní Podstatnou-Zdrojem)?
 
Uvědomuji si tak, že jedině s touto vnitřní Silou a ve vědomí opravdové (pozitivní) Individuality mohu nejlépe zvládat veškerý svůj život, své zaměstnání, a díky této vnitřní Síle-Duchu budu moci také vykonávat takové činnosti (a tak také "sloužit" ostatním), které mají opravdový smysl a význam?
 
Uvědomuji si, že jedině v niterném spojení s vlastním Já (aspektem BOHA) mohu žít opravdový plnohodnotný tvořivý život, čímž vlastně už sloužím a pomáhám společnosti a svému okolí? Uvědomuji si, že toto by měla být má opravdová práce, služba a životní poslání? 
 
Sestavila HMK
 
 

Meditační téma na květen 2017

27.04.2017 05:35

Pro období od 26.4.2017 od 14:16 hod do 25.5.2017 do 21:43 hod

Uvědomuji si, že největší duch. hodnotu mají v této době takové konkrétní skutky, které vycházejí z mého nejhlubšího nitra, mé duchovní základny, kdy Duch může působit skrze přítomnost té nejpozitivnější emoční energie, která se vyznačuje také aspekty citlivosti, jemnosti, pochopení, vstřícnosti a milosrdenství? Uvědomuji si také tento ženský aspekt Ducha v sobě a ve svém konání a snažím se jej aktivovat v mé duchovní praxi?
 
Vnímám, že největší blaženost a radost mohu prožívat pouze ve svém nejhlubším nitru, kde je přítomen můj opravdový duchovní Učitel, který ke (ve) mně v nitru neustále vyzařuje, pokud se otevřu ve své tichosti této hluboké vnitřní pozitivní Energii a emočně Ji procítím?
 
Uvědomuji si, že daleko silněji, než přečtení nej. významné filozofické či duchovní knihy na moji duši působí živé vyzařování nějaké projevené duchovní Lásky? Uvědomuji si tak, že opravdový duchovní Mistr bývá často skryt i v těch nejobyčejnějších lidech, kteří však mají otevřené srdce a dávají skrze ně najevo Lásku Ducha touto konkrétní projevenou (a prociťovanou) jednoduchou formou?
 
Uvědomuji si tak, že jen Živé (vědomě prociťované) poznává ŽIVÉ (BOHA) a tedy pravé duchovní Poznání je možno získat né myslí, ale pouze otevřením se a emočním procítěním Života, který tluče ve vlastním nitru - duchovním Srdci?
 
Uvědomuji si tak, že i když jsem přečetl(a) množství duchovních knih, a jsem teoreticky duchovně naplněný(á) a sečtělý(á), je cílem mého duchovního Poznání - procítit a projevit své duchovní Srdce - Lásku?
 
opět úžasně sestavila HMK
 

Meditační téma na duben 2017

28.03.2017 10:37

Pro období od 28.3.2017 od 04:57hod do 26.4.2017 do 14:15hod

 
Přemýšlím o tom, jak ještě lépe projevovat nějakým konkrétním (jedinečným) způsobem své srdce (Lásku)?
 
Snažím se pracovat tak, abych do každé své činnosti vnesl(a) kus sebe sama (své jedinečnosti)?
 
Uvědomuji si, že je mým posláním v tomto světě projevit svoji specifickou Individualitu různými způsoby a jedním z nich je (a je to ta největší lekce a škola) projev mého pravého Já v mém zaměstnání?
 
Uvědomuji si, že i ve svém zaměstnání se mám neustále snažit být sám (sama) sebou a tedy - žít své Já i v rámci omezení dané určitou profesí? Uvědomuji si, že v jakékoliv práci mohu nějakým způsobem vyjádřit Božský aspekt?
 
Snažím se také pochopit, co mi ukazují různé situace v zaměstnání, abych se díky tomu (kromě jiného) učil(a) poznávat také svá slabá místa a pracoval(a) na rozvinutí větší duchovní Síly, abych zvládnul(a) tyto situace s větší pevností a vědomím vlastního duchovního Já?
 
Uvědomuji si, že jedinou opravdovou hodnotu mají skutky, vycházející z mého Srdce? Chápu tak, že nic, do čeho jsem byl(a)či jsem nucen(a), abych konal(a), a tedy to, co konám z donucení, nebude mít před BOHEM žádnou cenu, ale jedině to, co konám ze své vlastní svobodné volby, se počítá?
 
sestavila HMK
 

Meditační téma březen 2017

24.02.2017 18:04

Pro období od 26.2.2017 (15:59h) do 28.3.2017 (04:56h)

Rozvíjím pochopení, citlivost a vnímavost ke svému partnerovi (partnerce)  a ostatním lidem tak, abych toleroval(a), respektoval(a) jeho (její) odlišné a jedinečné prociťování života,  jeho (její) víru a jeho (její) vnímání sebe a všeho v jeho (jejím) životě?

 

Snažím se ke svému partnerovi (partnerce) zaujmout takový pozitivní postoj, který vychází z mého nejhlubšího nitra a tedy je naplněn vstřícností, něhou a Láskou?

 

Uvědomuji si, že jedině s vlastním láskyplným přístupem k ostatním a tedy s aktivací (živým emočním procítěním) Lásky v sobě samém mohu být svým bližním opravdovým vzorem a mít s nimi opravdový kvalitní vztah?

 

Uvědomuji si, že je třeba v sobě více rozvinout jemnou (ženskou) mateřskou složku vnímání (i když jsem muž) a skrze tuto složku sdílet své niterné emoce s partnerem (partnerkou) či s ostatními lidmi formou vcítění, nalaďování se na druhého, ale současně (a především)  na nalaďování se na společného hlavního jmenovatele – ZDROJ, či NEJVYŠŠÍ BYTOST,  který dlí (SVÝM jedinečným Paprskem) v nitrech nás všech a TOHO emočně v sobě prožívat?

 

Usiluji tak (hlavně) o vlastní prožitek aspektu Božství (spojení se s Ním) v sobě samém, abych Jej mohl vyzařovat a sdílet i se svým partnerem (partnerkou)?

 

Jsem si vědom(a), že jedině tento můj vlastní duchovní prožitek (uvědomění si niterného pravého Já – duchovní Jiskry) mi může přinést opravdové naplnění, štěstí a radost v jakémkoliv vztahu? Neboť si takto mohu uvědomit a prožívat (prociťovat), že můj nejdůležitější partner je BŮH  SÁM.

 

Sestavila HMK

Meditační téma únor 2017

23.01.2017 21:49

Pro období 28.1.2017 od 01:07h - 26.2.2017 do 15:56h.

 

 Přemýšlím o tom, zda ve svém životě   konám takové skutky Lásky, vycházející z hloubi mého Srdce,  které vyjadřují nějaký  jedinečný (a originální) aspekt mé niterné Bytosti?

Snažím se porozumět tomu, co mi (mé duši) neustále sděluje mé Srdce? Jsem otevřen(a) vnitřnímu Hlasu Ducha, který mne vede neustále k nějakému novému pochopení  a také k nějaké nové činnosti (či vylepšení toho, co dělám, nějakým originálním způsobem)? 

Uvědomuji si, že je dobré sdílet své Srdce také s ostatními a tedy nebát se komunikovat o duchovních záležitostech a snažit se druhé také o-Boha-tit o vlastní duchovní Poznání?

 Sestavila HMK 

Meditační téma leden 2017

29.12.2016 17:06

Pro období 29.12.2016 - 28.1.2017

Uvědomuji si v každodenním životě nutnost vědomě prožívat své pravé Já? Pracuji na svém správném Sebe-prosazení?

Přemýšlím také o hlubším smyslu všech svých aktivit a tvůrčí činnosti a snažim se i v praktických činnostech projevovat své Srdce?

Uvědomuji si, že jediná má opravdová práce a "kariéra" spočívá ve vyzařování duch. Lásky, Moudrosti a Vůle zcela jedinečným a individuálním způsobem.

Uvědomuji si, že mám zde na tuto planetu přinést Kristovské Světlo skrze vlastní aspekt  Své duchovní originality  (JEHO Paprsek)? Uvědomuji si Ho? Prožívám (prociťuji) Ho? Zviditelňuji Ho?

-   sestavila HMK

Meditační téma prosinec 2016

28.11.2016 16:30

Pro období 29.11.2016 - 29.12.2016

Uvědomuji si, že se zde nabízí množství různých aspektů duchovní Moudrosti, od těch nejnižších (různé pseudoduchovní směry či myšlenky) po ty nejvyšší aspekty PRAVDY o BOHU, které bych měl(a) nejdříve řádně prohlédnout a probádat s pomocí vnitřní Intuice?
 
Uvědomuji si tak, že veškerou Moudrost (a také duch. knihy či nauky apod.), se kterou se ve svém životě setkám, je tedy třeba řádně prozkoumat do hloubky a hluboce niterně procítit a "uchopit" tak Pravdu v nich?
 
Uvědomuji si, že je třeba v tom množství různých duch. informací vybrat jen ty, které rezonují s mým nitrem?
 
Uvědomuji si, že prožití opravdového duchovního aspektu (aktivace vlastní jedinečné Božské Jiskry a poznání Pravdy) v sobě samém je ta nejhlubší a nejsilnější emoční záležitost?
 
Uvědomuji si, že opravdové (a správné) emoční sdílení je pouze takové, které má duchovní základ?
 
Uvědomuji si, že všechny aspekty duchovní Moudrosti, které mne v mém životě vnitřně zasáhly (či myšlenky, které jsem přijal(a), bych měl(a) v rámci svobodné vůle použít u sebe sama a aktivovat zcela odlišným (a jedinečným) způsobem, než to dělá někdo druhý?
 
Uvědomuji si, že BŮH vytvořil (a neustále tvoří) své stvoření a jedinečné bytosti v něm kvůli tomu, aby s ním (nimi) sdílel SEBE a tak nekonečnými způsoby rozšiřoval BOŽÍ BLAŽENOST skrze různé bytosti a jejich vzájemné (duchovně-emoční) sdílení a tvorbu do dalších, nekonečných duchovních Krás?
 
sestavila HMK
 

Meditační téma listopad 2016

30.10.2016 20:44

Pro období 30.10.2016 - 29.11.2016

Uvědomuji si (a tříbím-rozlišuji) své skutečné niterné touhy, pocity-emoce?  Vnímám, které souvisí s mým Duchem a které s mojí nižší přirozeností-osobností?

 Uvědomuji si, že je třeba očistit a vnést Světlo Ducha na své negativní cítění a nízké osobní touhy a Silou  niterného Zdroje je transformovat - vejitím do hloubi nitra a spojením se s Ním?

Uvědomuji si, že nejdůležitější nyní je – dát průchod nejhlubší niterné pozitivní emoci – Lásce a otevření duchovního Srdce?

Uvědomuji si, že při výběru svého zaměstnání (či jiné služby lidstvu) bych se měl(a) řídit svým nejniternějším pocitem ve spojení s  Intuicí?

Uvědomuji si, že ten pocit by měl vycházet z touhy Ducha se zviditelnit světu (a sloužit BOHU) a tedy by měl obsahovat pouze  duchovní pozitivní emoci?   

Uvědomuji si, že i když nemám možnost pracovat v zaměstnání dle svých představ, přesto mohu do svých pracovních činností vložit a zviditelnit pozitivní duchovní emoční Energii a Lásku? Uvědomuji si, že tyto pozitivní emoce mají také pozitivní vliv na mé tělesné zdraví (a naopak)?

sestavila HMK

Meditační téma říjen 2016

04.10.2016 11:11

Pro období 1.10.2016 -30.10.2016

Snažím se komunikovat a navazovat vztah se svým Srdcem - Láskou? Snažím se porozumět tomu, co mi sděluje Láska v mém nitru? Naslouchám vnitřnímu "tichému Hlasu" a učím se žít dle niterného spojení s Ním (tímto božským Paprskem-Duchem)?
 
Uvědomuji si, že by mělo být v této době prioritní získávat informace a poznání, které vychází především z niterného spojení (vztahu) duše (mysli) a Ducha (Srdce - Lásky)?
 
Uvědomuji si, že ta nejkrásnější a skutečně smysluplná komunikace mezi lidmi je možná jedině při sdílení jednotlivých otevřených srdcí u každého člověka? Uvědomuji si, že jedině tak se lidé vzájemně doopravdy o-Boha-tí a předají si ty podstatné informace pro život?
 
Vnímám tak, že je velmi důležité se nyní učit používat své Srdce (být v neustálém niterném spojení s Ním) při kontaktech se svým okolím a lidmi, se kterými se denodenně setkávám?
 
Uvědomuji si, že tam, kde se setkají dva nebo tři ve JMÉNU MÉM, tam JÁ JSEM uprostřed nich a mohu tak projevit nové Aspekty SVÉ LÁSKY všem, kteří se navzájem dotknou svými Srdci a zažijí tak nové Poznání, vycházející z JEDNOHO, který navázal (navazuje) vztah se všemi.
 
Bez navázání vztahu se svým Srdcem není možné poznat opravdovou Moudrost.
 
Bez tohoto niterného spojení nelze nic správně pochopit a bez tohoto vztahu nelze ani správně myslet.
 
Ten, kdo se učí poznávat BOHA (a studuje různé knihy a nauky), brzy pochopí, že jediné, po čem jeho duše prahne, je spojení s NÍM a poznání, že JÁ JSEM LÁSKA.
(témata opět úžasně sestavila HMK)

Meditační témata září 2016

01.09.2016 20:52

Pro období 1.9.2016 - 1.10.2016 

Uvědomuji si ve své mysli nutnost ujasnění priorit mého života?
 
Uvědomuji si nutnost vyčištění vlastní mysli (duše) od myšlenkového balastu a všeho nepotřebného, co se do mé mysli zvenčí dostává?
 
Uvědomuji si důležitost tříbení a rozlišování informací, které se zviditelňují v této době, obzvláště informací, týkajících se duchovních záležitostí a vnímání BOHA?
Uvědomuji si, že je třeba mezi množstvím plevelu a různých falešných chápání BOHA hledat ty opravdu pravdivé informace (správnou duchovní nauku a tedy Cestu) - s pomocí niterné Intuice?
 
Uvědomuji si, že správný náhled na informace, které jsou kolem mne, mohu získat jedině s pomocí BOŽÍ a tedy je důležité, abych na ně pohlížel pouze ze svého nitra, kde sídlí Duch (a tedy pracoval na aktivaci vědomého Ducha v souladu s BOŽSKOU MOUDROSTÍ)?
 
Uvědomuji si, že bude v této době velmi těžké řešit vše s pomocí BOŽÍ a tedy s aktivací Ducha v nitru, protože negativní svět se bude všemožně snažit, aby nedal šanci Duchu - BOHU se projevit?
 
Uvědomuji si, že je v této době nejdůležitější zviditelnit niterné Já (jedinečný Boží Paprsek) a tedy projevit vlastní individuální duchovní Cestu (dle niterného Vedení) nějakým konkrétním způsobem?
 
Snažím se při službě společnosti používat (zviditelňovat) zásady duchovní Moudrosti(?), anebo dělám jen to, co ode mne svět vyžaduje?
(témata opět úžasně sestavila HMK)
 
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>