Blog

Meditační téma na říjen 2019

27.09.2019 22:56

Pro období od 28.9.2019 20:26 do 28.10.2019 04:37

Uvědomuji si, jak je důležité nyní pracovat na  harmonizaci svých vztahů s okolím?

 

Vnímám, že je nyní třeba snažit se napravit veškeré nesrovnanosti, týkající se vztahů,  a taktéž je třeba zabývat se tématy s tím souvisejícími: odpuštění, rozpuštění (starých křivd apod.)? Projevuji aspekty milosrdenství, pochopení, empatie, vstřícnosti?

 

Vnímám, že je však nutné nejdříve si vše vyčistit a vyharmonizovat v sobě samém a z pozice Klidu, Míru, nadhledu a Lásky (spojení s vlastním, duchovním Já) přistupovat pak i k ostatním?

 

Vnímám, že harmonizace není o tom, abych druhým „na vše kýval(a)“ a s nimi se vším souhlasil(a), ale o tom, abych zůstával(a) sám(a) v Sobě, ve svém Středu a jen z této pozice chápal(a), vyslechnul(a), soucítil(a), přijal(a) druhé takové, jací jsou, bez posuzování či odsuzování, bez potřeby (z ega) radit či poučovat, což často svádí k myšlence: „vím vše lépe než ty“), ale abych se také já obohatil(a) něčím, co mi bývá často řečeno „mezi řádky“ skrze druhé jako poselství pro mne?

 

Projevuji aspekt pravé Pokory, Odevzdání se BOHU a trpělivě a soucitně působím i ve svém okolí?

        

                                        Sestavila H.M.K.

Meditační téma na záři 2019

30.08.2019 16:14

Pro období od 30.8.2019 12:37 do 28.9.2019 20:25

Uvědomuji si, že je třeba nyní více zapracovat na ujasnění si záležitostí práce a služby společnosti a na tom, zda jsem v souladu s vedením svého nitra, abych věděl(a), co (a jakým způsobem) mám opravdu pro tuto společnost a svět konat?

 
Snažím se (i přes mnohdy náročné podmínky v práci a v životě) zviditelnit Sílu Ducha a projevit pozitivní emoce? Anebo se často (jako to rádi dělají ostatní) nechávám zatáhnout do různých nízkých spletitých tahanic, problémů, sporů a kritik a přizvukuji?
 
Přestože vnímám negace tohoto světa a různé tlaky a problémy, zachovávám si vnitřní nadhled a snažím se nic a nikoho neposuzovat, nesoudit?
Snažím se pohlížet spíše za scénu (a jít k jádru věci, řešit podstatu problému) a ne jen sledovat scénu?
 
Uvědomuji si, že v každém zaměstnání či činnosti mohu (mám) projevit vnitřní duchovní aspekt?  

 

sestavila H.M.K.

Meditační téma na srpen 2019

31.07.2019 22:01

Pro období od 1.8.2019 05:11 do 30.8.2019 12:36

Zaměřuji se nyní  na své duchovní Srdce? Jsem ve svém Středu?

 

Prožívám blažený, radostný stav Lásky svého Srdce? Jsem nyní opravdu Milující?

 

Cítím Živost vlastního Ducha – své Jáství – aspekt individuálního BOŽÍHO Paprsku?

 

Cítím v tomto Spojení ve své hrudi Teplo a uvědomuji si toto krásné Vyzařování?  

 

Uvědomuji si, že  v tomto povzneseném Stavu mohu vytvořit a vykonat mnoho Dobrého a také, že vše, co v tomto Stavu učiním či vytvořím,  bude požehnáno a  na všem, co učiním, či vytvořím, bude patrný otisk Ducha a Jeho Energie?  

 

sestavila H.M.K.

Meditační téma na červenec 2019

01.07.2019 15:26

Pro období od 2.7.2019 21:16 do 1.8.2019 05:10

Jsem v souladu Ducha se svou osobností a vnitřním založením, přirozeností a vybavením (dary a talenty), které mi bylo dány do vínku? Medituji nad tím?

 

Jsem opravdu sám(sama) sebou?

 

Žiji svůj vlastní život tak, abych cítil(a) opravdové vnitřní naplnění, pozitivní emoce, štěstí a radost?  Konám takové skutky a činnosti, které jsou v souladu s vnitřním založením mé bytosti?

 

Pokud zažívám něco nepříjemného, sebezpytuji a ptám se ve svém nitru, co je příčinou těchto negativních emočních stavů?   

 

Uvědomuji si, že největším přínosem celé společnosti a všem jsem právě tehdy, když jsem aktivní ze svého niterného Já Jsem (Individualitu) v souladu s jedinečnými projevy své osobnosti?

Sestavila H.M.K.

 

Meditační téma na červen 2019

09.06.2019 21:26

Pro období od 3.6.2019 12:01 do 2.7.2019 21:15

Pracuji na zlepšení své vnitřní komunikace (mysl-duše - Duch) a následně i vnější komunikace  s ostatními lidmi?

 

Snažím se sdílet ve své komunikaci s ostatními pouze ty myšlenky, které vycházejí z hloubi mého nitra – pravého Já?

 

Uvědomuji si nutnost zodpovědně komunikovat (dobře zvážit opravdu každé slovo, které navenek projevím)?  

 

Uvědomuji si, že i když ostatní lidé mají své vlastní  myšlení a chápání, které nemusí být v souladu s mým, mohu si právě skrze tyto myšlenkové rozdíly ještě více uvědomit,  kdo  jsem já a jakou cestou jdu a tak se ještě více upevnit sám(a) v sobě, ve svém Já a nebát se vyjádřit také své niterné názory, i když nemusí být druhými přijatý?     

 

Snažím se při debatách s lidmi vnímat především vlastní vnitřní Hlas a také jen z této Pozice (Ducha) naslouchat lidem?

 

Jsem věrný(á) Aspektu Božského Hlasu ve mně, anebo jen hltám a nechávám se ovlivnit vším, co přichází zvenčí ke mně (od lidí, či z tisku, veřejnosti, TV apod.)?

 

SESTAVILA H.M.K.

 

 

Meditační téma na květen 2019

04.05.2019 23:03

Pro období od 5.5.2019 00:45 do 3.6.2019 12:00

Uvědomuji si, že jedinou pevnost, klid, oporu, spočinutí a mír naleznu v hloubi svého nitra, kde dlí ZDROJ, NEJVYŠŠÍ OPORA A LÁSKA - BŮH, který skrze SVŮJ jedinečný Aspekt, který mi dal do vínku (a který se nachází v mém nitru), je se mnou neustále zajedno?
 
Snažím se pracovat na tom, abych byl/a v neustálém vědomém vztahu a spojení s tímto Aspektem a ZDROJEM ŽIVOTA?
 
Uvědomuji si, že jedině toto "spočinutí" (či co nejčastější, nejlépe neustálé zastavení se) a meditace v hloubi mého nitra (a vnitřní Spojení) mi dává sílu a inspiruje mne k těm správným skutkům, aktivitám, tvořivosti a veškerým činnostem v mém životě?
 
Jsem ve svém Srdci? Jsem sjednocen/a se svým Srdcem? Jsem tvořivý/á ze svého Srdce? Miluji ze svého Srdce? Vyzařuji/dávám ze svého Srdce?
 
Sestavila H.M.K.

Meditační téma na duben 2019

04.04.2019 07:31

Pro období od 5.4.2019 10:51 do 5.5.2019 OO:44 SELČ

Žiji v souladu se svým niterným Já Jsem?

Učím se vnímat a vím, kdo vlastně Já Jsem?

Poznávám a Žiji své pravé Já Jsem?

Uznávám, že žiji ve společnosti ostatních bytostí, které mají právo na vlastní život a tedy: učím se spolužít s druhými v rámci tolerance, ale současně se nebojím vyjádřit sebe sama?

sestavila H.M.K.

Meditační téma na březen 2019

06.03.2019 04:52

Pro období od 6.3.2019 17:05 do 5.4.2019 10:49

Snažím se ve svých vztazích a v kontaktu s ostatními lidmi jednat opravdu jen dle vnitřního cítění a Vedení (vnímání niterné Moudrosti)? Následuji Hlas duchovní Moudrosti, který mě vybízí, abych jednal(a) tím či oním způsobem?  Anebo se nechávám  druhými „zotročovat“ a plním jen jejich vůli, představy a očekávání?

 

Rozlišuji také, dle vnitřního intuitivního cítění, které vztahy jsou pro mne opravdu důležité a které nikoliv?  

 

Snažím se také ve vztazích  s ostatními sdílet a dát najevo vlastní aspekt Moudrosti, který mám ve svém nitru?

 

Snažím se dělat si pořádek jak ve svých vztazích, tak také ve svém nitru a vnímání?

Naslouchám opravdové vnitřní Moudrosti svého nitra? Prožívám díky tomu pozitivní a radostné emoce?

sestavila H.M.K.

 

 

 

Meditační téma na únor 2019

04.02.2019 20:46

Pro období od 4.2.2019 22:05 do 6.3.2019 17:02

Naslouchám a spolupracuji se svým Srdcem?

 

Uvědomuji si, že mám právo na změnu a tedy se mohu vždy svobodně rozhodnout a jednat dle vedení svého Srdce?

 

Uvědomuji si, že jedině má vnitřní Základna (a spolupráce mysli se Srdcem) je To, na čem mohu opravdu stavět, budovat  a rozvíjet svůj další život? Uvědomuji si, že tento život je zcela jedinečný a tudíž nemusí být v souladu s představami ostatních lidí?

 

Uvědomuji si, že právě v odlišnosti od ostatních, vnímání  a žití své jedinečné Individuality je moje opravdová síla?

 
sestavila H.M.K.

Meditační téma leden 2019 - únor 2019

05.01.2019 13:16

Pro období od 6.1.2019 02:29  do 4.2.2019 22:02

Snažím se opravdu dávat najevo své nejniternější pocity a myšlenky, které vycházejí z živého jádra mé bytosti a tak vnést do tohoto světa pouze své pozitivní obsahy?

 

Uvědomuji si, že před tím, než zviditelním (pozitivní) obsahy svého nejhlubšího nitra, je třeba si vyčistit své emoce a mysl od vnějšího neřádu (negativních myšlenek a jiných nánosů zvenčí) správným porozuměním věcí a jevů a správnou meditací, která vede ke spojení a procítění vnitřního Zdroje?

 

Uvědomuji si, že žiji jedině skrze Zdroj Života v mém nitru, který Jediný mne správně Vede, Zahřívá a Inspiruje neustále v mém  životě; který, ač vnímá tlaky vnějšího světa a jeho nástrahy, přesto Je zde a čeká na mé uvědomění a procítění?

Anebo jsem jen otevřen vnějšímu světu a jeho diktátům ze všech stran, lidem okolo a zabývám se hlavně přemýšlením nad vnějšími věcmi, lidmi a šířím o nich zkreslené  a nepravdivé informace? 

 

Uvědomuji si, že každá projevená věc v mém okolí  a světě (ať už je to hmota či událost) má hluboký vnitřní význam, který je mi (ve většině případů) skryt a tudíž nemohu posuzovat nic a nikoho?

 

Uvědomuji si, že v dnešním světě, kdy má také slovo velkou sílu, je třeba se snažit více projevit vnitřní Energii – Sílu, která se ukrývá v mém nitru a tu pak vložit také do slov, pokud je třeba?  

 

Pro všechny hledající sestavila H.M.K. 

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>