Blog

Meditační téma prosinec 2016

28.11.2016 16:30

Pro období 29.11.2016 - 29.12.2016

Uvědomuji si, že se zde nabízí množství různých aspektů duchovní Moudrosti, od těch nejnižších (různé pseudoduchovní směry či myšlenky) po ty nejvyšší aspekty PRAVDY o BOHU, které bych měl(a) nejdříve řádně prohlédnout a probádat s pomocí vnitřní Intuice?
 
Uvědomuji si tak, že veškerou Moudrost (a také duch. knihy či nauky apod.), se kterou se ve svém životě setkám, je tedy třeba řádně prozkoumat do hloubky a hluboce niterně procítit a "uchopit" tak Pravdu v nich?
 
Uvědomuji si, že je třeba v tom množství různých duch. informací vybrat jen ty, které rezonují s mým nitrem?
 
Uvědomuji si, že prožití opravdového duchovního aspektu (aktivace vlastní jedinečné Božské Jiskry a poznání Pravdy) v sobě samém je ta nejhlubší a nejsilnější emoční záležitost?
 
Uvědomuji si, že opravdové (a správné) emoční sdílení je pouze takové, které má duchovní základ?
 
Uvědomuji si, že všechny aspekty duchovní Moudrosti, které mne v mém životě vnitřně zasáhly (či myšlenky, které jsem přijal(a), bych měl(a) v rámci svobodné vůle použít u sebe sama a aktivovat zcela odlišným (a jedinečným) způsobem, než to dělá někdo druhý?
 
Uvědomuji si, že BŮH vytvořil (a neustále tvoří) své stvoření a jedinečné bytosti v něm kvůli tomu, aby s ním (nimi) sdílel SEBE a tak nekonečnými způsoby rozšiřoval BOŽÍ BLAŽENOST skrze různé bytosti a jejich vzájemné (duchovně-emoční) sdílení a tvorbu do dalších, nekonečných duchovních Krás?
 
sestavila HMK
 

Meditační téma listopad 2016

30.10.2016 20:44

Pro období 30.10.2016 - 29.11.2016

Uvědomuji si (a tříbím-rozlišuji) své skutečné niterné touhy, pocity-emoce?  Vnímám, které souvisí s mým Duchem a které s mojí nižší přirozeností-osobností?

 Uvědomuji si, že je třeba očistit a vnést Světlo Ducha na své negativní cítění a nízké osobní touhy a Silou  niterného Zdroje je transformovat - vejitím do hloubi nitra a spojením se s Ním?

Uvědomuji si, že nejdůležitější nyní je – dát průchod nejhlubší niterné pozitivní emoci – Lásce a otevření duchovního Srdce?

Uvědomuji si, že při výběru svého zaměstnání (či jiné služby lidstvu) bych se měl(a) řídit svým nejniternějším pocitem ve spojení s  Intuicí?

Uvědomuji si, že ten pocit by měl vycházet z touhy Ducha se zviditelnit světu (a sloužit BOHU) a tedy by měl obsahovat pouze  duchovní pozitivní emoci?   

Uvědomuji si, že i když nemám možnost pracovat v zaměstnání dle svých představ, přesto mohu do svých pracovních činností vložit a zviditelnit pozitivní duchovní emoční Energii a Lásku? Uvědomuji si, že tyto pozitivní emoce mají také pozitivní vliv na mé tělesné zdraví (a naopak)?

sestavila HMK

Meditační téma říjen 2016

04.10.2016 11:11

Pro období 1.10.2016 -30.10.2016

Snažím se komunikovat a navazovat vztah se svým Srdcem - Láskou? Snažím se porozumět tomu, co mi sděluje Láska v mém nitru? Naslouchám vnitřnímu "tichému Hlasu" a učím se žít dle niterného spojení s Ním (tímto božským Paprskem-Duchem)?
 
Uvědomuji si, že by mělo být v této době prioritní získávat informace a poznání, které vychází především z niterného spojení (vztahu) duše (mysli) a Ducha (Srdce - Lásky)?
 
Uvědomuji si, že ta nejkrásnější a skutečně smysluplná komunikace mezi lidmi je možná jedině při sdílení jednotlivých otevřených srdcí u každého člověka? Uvědomuji si, že jedině tak se lidé vzájemně doopravdy o-Boha-tí a předají si ty podstatné informace pro život?
 
Vnímám tak, že je velmi důležité se nyní učit používat své Srdce (být v neustálém niterném spojení s Ním) při kontaktech se svým okolím a lidmi, se kterými se denodenně setkávám?
 
Uvědomuji si, že tam, kde se setkají dva nebo tři ve JMÉNU MÉM, tam JÁ JSEM uprostřed nich a mohu tak projevit nové Aspekty SVÉ LÁSKY všem, kteří se navzájem dotknou svými Srdci a zažijí tak nové Poznání, vycházející z JEDNOHO, který navázal (navazuje) vztah se všemi.
 
Bez navázání vztahu se svým Srdcem není možné poznat opravdovou Moudrost.
 
Bez tohoto niterného spojení nelze nic správně pochopit a bez tohoto vztahu nelze ani správně myslet.
 
Ten, kdo se učí poznávat BOHA (a studuje různé knihy a nauky), brzy pochopí, že jediné, po čem jeho duše prahne, je spojení s NÍM a poznání, že JÁ JSEM LÁSKA.
(témata opět úžasně sestavila HMK)

Meditační témata září 2016

01.09.2016 20:52

Pro období 1.9.2016 - 1.10.2016 

Uvědomuji si ve své mysli nutnost ujasnění priorit mého života?
 
Uvědomuji si nutnost vyčištění vlastní mysli (duše) od myšlenkového balastu a všeho nepotřebného, co se do mé mysli zvenčí dostává?
 
Uvědomuji si důležitost tříbení a rozlišování informací, které se zviditelňují v této době, obzvláště informací, týkajících se duchovních záležitostí a vnímání BOHA?
Uvědomuji si, že je třeba mezi množstvím plevelu a různých falešných chápání BOHA hledat ty opravdu pravdivé informace (správnou duchovní nauku a tedy Cestu) - s pomocí niterné Intuice?
 
Uvědomuji si, že správný náhled na informace, které jsou kolem mne, mohu získat jedině s pomocí BOŽÍ a tedy je důležité, abych na ně pohlížel pouze ze svého nitra, kde sídlí Duch (a tedy pracoval na aktivaci vědomého Ducha v souladu s BOŽSKOU MOUDROSTÍ)?
 
Uvědomuji si, že bude v této době velmi těžké řešit vše s pomocí BOŽÍ a tedy s aktivací Ducha v nitru, protože negativní svět se bude všemožně snažit, aby nedal šanci Duchu - BOHU se projevit?
 
Uvědomuji si, že je v této době nejdůležitější zviditelnit niterné Já (jedinečný Boží Paprsek) a tedy projevit vlastní individuální duchovní Cestu (dle niterného Vedení) nějakým konkrétním způsobem?
 
Snažím se při službě společnosti používat (zviditelňovat) zásady duchovní Moudrosti(?), anebo dělám jen to, co ode mne svět vyžaduje?
(témata opět úžasně sestavila HMK)
 

Meditační témata srpen 2016

02.08.2016 07:30

Pro období 2.8.2016 - 31.8.2016

Přemýšlím nad tím, jak by se mohl můj život stát radostnější a tvořivější? 
Snažím se nyní více projevovat ve svém životě své Srdce - Lásku? 
Uvědomuji si, že je třeba nebát se nyní projevit větší vnitřní Radost Ducha a dělat věci, které mne opravdu baví (rozvíjet také své koníčky a volnočasové aktivity)?
Pracuji na tom, abych dosáhl(a) niterného stavu opravdové Radosti a Štěstí ve svém životě? Uvědomuji si, že tohoto stavu mohu dosáhnout pouze sjednocením se s Láskou ve svém srdci? 
Věnuji co nejvíce svého volného času na soustředění se na vnitřní pozitivní energetický Zdroj - vlastní duchovní Srdce - jedinečný duchovní aspekt, který mi byl BOHEM dán, abych Ho nyní více aktivoval(a) a projevil(a) láskyplnější, veselejší, humornější a tvořivější radostnou formou? 
Uvědomuji si, že mne BŮH opravdu MILUJE? Aktivuji ve své hrudi vzpomínky na občasné větší niterné setkání s NÍM  a pracuji na tom, abych se s BOHEM více scházel(a) ve svém nitru jako se svým nejvyšším MILENCEM - MILENKOU a zažíval(a)   tak radostné okamžiky niterného splynutí s NÍM? 
Uvědomuji si, že jedině ON je ZDROJEM OPRAVDOVÉHO ŠTĚSTÍ  a životního naplnění v mém životě? 
Dávám většinu svého volného času opravdu JEMU - PRAVÉMU ZDROJI ŠTĚSTÍ A RADOSTI anebo se zabývám jen plytkými a nízkými světskými "zábavami" ve svém volném čase? 
(sestavila HMK)

Meditační téma červenec - srpen 2016

04.07.2016 11:28
Pro období 4.7.2016 - 2.8.2016
 
- Uvědomuji si, že je pro mne nyní důležité vnímat, prožívat a zviditelnit pozitivní Energii, která se nachází hluboko v mém nitru, vlastní tvořivý energetický potenciál - Lásku?
- Uvědomuji si, že bych se měl(a) nyní více snažit projevit pozitivním způsobem navenek energii citu, dobra, laskavosti, jemnosti, pochopení, vstřícnosti, empatie?
- Vnímám, že je pro mne podstatné si nyní více uvědomovat niterný zdroj Energie - jedinou opravdovou rodičovskou duchovní základnu - BOHA a vnímat HO jako pravého OTCE - MATKU?
- Cítím a uznávám, že ON je můj opravdový RODIČ? A já - snažím se být jeho opravdovým Dítětem? - Snažím se naslouchat JEHO HLASU uvnitř mého nitra a zviditelňovat JEHO VŮLI svým Životem?
- Snažím se být s NÍM sjednocen a stavím své veškeré vnější konání na své DOMÁCÍ ZÁKLADNĚ - duch. Srdci?
- Vnímám, že je nyní obzvláště zapotřebí více otevřít své nitro - Srdce a dávat najevo pozitivní emoce, které často ve svém nitru ukrývám ?
- Uvědomuji si, že se mám dívat na svět okolo pouze z hloubky svého nitra?
- Uvědomuji si, jak je v této době obzvláště důležité pohlížet za scénu (dovnitř) a nikoliv jen na scénu (ven)?
- Uvědomuji si, že přestože je svět, jaký je, mám hledat stabilitu, oporu, sílu a vedení v hloubce svého nitra (a ne v diktátech zvnějšku)?
- Uvědomuji si, že i všichni ostatní mají pod vnější skořápkou ve svém nitru tento nádherný Zdroj - duchovní Podstatu (Božskou Jiskru)?
(sestavila HMK)

Meditační téma červen - červenec 2016

04.06.2016 22:08

Pro období 5.6.2016 - 4.7.2016 

Uvědomuji si, že největší prioritou nyní pro mne je - mít pravdivé poznání o NEJVYŠŠÍ SKUTEČNOSTI - BOHU? Uvědomuji si také, že největším úkolem nyní je - pochopit a naučit se poznávat BOŽÍ VŮLI v sobě samém a tak se učit rozvíjet a projevovat vlastní duchovní Jáství (jedinečný individuální duch. aspekt v nitru)?

Uvědomuji si, že je nyní velmi důležité si položit otázku, zda správně přemýšlím o BOHU a zda správně chápu BOHA (a taktéž mnohé informace o NĚM, se kterými se setkávám ve svém životě?

Uvědomuji si, že bych měl vyvinout veškeré své úsilí (vůli) a prosadit si (ve své mysli-duši) abych se snažil nalézt správné a pravdivé duchovní POZNÁNÍ (nauku) o BOHU?

Uvědomuji si, že je nutné zaujmout konečně ve svém nitru osobní vztah s BOHEM ("partnerství") a snažit se od NĚJ učit ( a naslouchat MU)?

Uvědomuji si, že získat toto duchovní POZNÁNÍ vyžaduje také (kromě touhy) velmi silnou vůli a snahu nebát se prosadit si "vstup" do této "školy duchovního POZNÁNÍ" a zůstat v ní a usilovně studovat BOŽÍ PRAVDY? Uvědomuji si, že právě na této cestě se také mohou objevit značné překážky a těžkosti (a nástrahy různých pokušitelů), týkající se hlavně myšlenkového chápání?

Uvědomuji si tak, že nejvyšší duchovní Poznání zde mohu získat (poznat, zažít + projevit) jedině skrze otevření vlastního duchovního Srdce?

 (sestavila HMK)

 

Uvědomuji si své " falešné" JÁ (EGO), umím ho poznat?  

Chápu,že vědomí nepotřebuje myšlení a tudíž, že stav bezmyšlenkovitosti je čisté vědomí?

(JAB)

Meditační téma květen - červen 2016

05.05.2016 07:18

Pro období 6.5.2016 - 4.6.2016

Uvědomuji si, že nejlépe posloužím (společnosti a ostatním lidem) hlavně tím, že se budu zabývat takovou prací, která vyjadřuje projevenou Lásku mého Srdce?

 

Uvědomuji si, že mé fyzické zdraví souvisí také s tím, zda konám dle vedení svého Srdce - Ducha, zda jsem s Ním spojen a vědomě projevuji (vyzařuji a tím zviditelňuji) ve svém životě Lásku?

 

Uvědomuji si, že v každém zaměstnání, ať už je jakékoliv, se mám snažit především projevovat své Srdce - Lásku - nějakým konkrétním způsobem? Uvědomuji si, že se mám snažit pracovat s Láskou?

 

Uvědomuji si, že pokud budu pracovat (práce = zviditelněná Láska) tímto pozitivním způsobem, bude také současně postaráno i o mé další potřeby (hmotné aj.)?

 

Uvědomuji si, že pokud zapracuji na aktivaci svého duch. Srdce a viditelně Je projevím skrze skutky Lásky (či vyzařováním Ducha), současně zjistím, že jsem obdařen také Moudrostí?

 

Uvědomuji si, že Síla mého Ducha-Srdce a také má celková životní Energie se zvětšuje také tím, nakolik jsem aktivní konkrétními pozitivními činy?

(HMK)

 

Uvědomuji si své vnitřní ticho?

(JAB)

 

Meditační téma duben - květen 2016

04.04.2016 21:49

Pro období 7.4.2016 - 5.5.2016

Uvědomuji si, že jediná (pro mne) správná duchovní cesta a filozofie je Ta, která mne vede k poznání vlastního jedinečného božského „Paprsku“?

Uvědomuji si, že mi byl dán (BOHEM  určen) speciální  individuální projev niterného božského Já? Uvědomuji si tento  jedinečný niterný duchovní aspekt  - božskou Individualitu v sobě samém?

Jsem schopen se ztotožnit s tímto „střípkem“ BOHA v sobě a vnímat tak Sebe (a prožívat) jako božské originální Já?

Jsem schopen v sobě vnímat správné niterné vlastní Božské Sebe-Vědomí a rozlišit je od ega?

Jsem schopen se řídit duchovní Vůlí v běžném praktickém životě a nebojácně prosadit aspekt Ducha (Božského Paprsku)  v konkrétních činnostech? 

(HMK)

Mám odvahu přijmout vnitřní změnu?

(JAB)

Meditační téma březen - duben 2016

09.03.2016 00:59

Pro období 9.3.2016 - 6.4.2016

Uvědomuji si důležitost poznání opravdových hodnot ve svém životě?

Uvědomuji si, že tyto hodnoty nejsou hmotného, ale niterného charakteru a představují to, jak prociťuji svůj vlastní život a jak reaguji na pravdy,  se kterými se v životě setkávám?

Uvědomuji si důležitost prožívání vlastní "víry" ve svém životě?

Uvědomuji si nutnost emočního rozlišování a vnímání toho, k čemu se přikláním ve svém nitru? 

Rozvíjím své niterné vnímání? Medituji? 

Spojuji se s opravdovým poznáním Pravdy? 

Rozvíjím také i svoji chápavost, porozumění ostatním, vcítění, soucit, milosrdenství? 

(HMK)

Uvědomuji si existenci duchovní energie?

(JAB)

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>